Klinika chirurgii plastycznej - Poznań

Szanowni Pa?stwo!

dr Wies?awa Ratajczak

Jestem specjalist? chirurgii plastycznej, jak rwnie? chirurgiem oglnym. Nale?? do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (ESPRAS).

Specjalizacj? w zakresie chirurgii plastycznej rozpocz??am w renomowanej Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju pod kierunkiem wybitnych polskich specjalistw profesora Micha?a Krausa i profesora Kazimierza Kobusa.

Samodzieln? prac? jako chirurg plastyk podj??am w Wojewdzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu. Jednocze?nie otworzy?am pierwsz? w Poznaniu prywatn? specjalistyczn? praktyk? lekarsk? chirurgii plastycznej i estetycznej, ktra posiada certyfikat ORL WIL. Nr 0042 wydany przez Wielkopolsk? Izb? Lekarsk?.

Bardzo lubi? swoj? prac? i zawd. Na bie??co ?ledz? literatur? fachow? i nowo?ci medyczne, a poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych stale poszerzam swoje umiej?tno?ci. Z wieloma specjalistami w swojej dziedzinie utrzymuj? na bie??co kontakty personalne.

Szeroka oferta operacji plastycznych i zabiegw estetycznych

W Klinice Medkorekta wykonuj? szerokie spektrum zabiegw. Rozumiem, ?e poddanie si? operacji plastycznej jest dla moich pacjentw szczeglnym do?wiadczeniem, dlatego ka?dego pacjenta traktuj? indywidualnie szanuj?c jego uczucia, uwzgl?dniaj?c stan zdrowia, starannie kwalifikuj? do operacji aby uzyska? optymalny efekt estetyczny i pe?ne zadowolenie.

Podczas wst?pnej wizyty szczeg?owo informuj? o mo?liwo?ciach poprawy wygl?du, okre?lam przewidywane przeze mnie odczucia pacjenta oraz otoczenia. Operacje plastyczne wi??? si? rwnie? z pewnym ryzykiem, dlatego bardzo dok?adnie informuj? o wszelkich niebezpiecze?stwach zwi?zanych z zabiegiem, zawsze daj?c odpowiedni czas do zastanowienia si? i podj?cia decyzji. Ka?dy zakwalifikowany do leczenia pacjent otrzymuje skierowanie do wykonania koniecznych przed operacj? bada?. Jednocze?nie informuj? o post?powaniu w okresie przed- i pooperacyjnym. W koniecznych przypadkach istnieje mo?liwo?? konsultacji z innymi specjalistami. Przed operacj? upewniam si? jeszcze raz czy pacjent dobrze zrozumia? istot? operacji, czy wie czego mo?e oczekiwa? a co najwa?niejsze, czy zdaje sobie spraw? z mog?cych wyst?pi? powik?a?. Niezwykle wa?ne dla ko?cowego efektu jest przestrzeganie zalece? pooperacyjnych.

Wszystkie operacje i zabiegi plastyczne w klinice chirurgii plastycznej wykonuj? z pe?nym zaanga?owaniem i ?wiadomo?ci?, ?e efekty mojej pracy s? niezwykle wa?ne dla pacjentw. Wielokrotnie nie tylko poprawiaj? wygl?d ale przywracaj? sens ?ycia. Cz?sto pomagaj? w uzyskaniu zawodowego i ?yciowego sukcesu.

Wszystkim, ktrzy zaszczycili mnie swoj? obecno?ci? na stronie internetowej serdecznie dzi?kuj?, ?ycz? zadowolenia i rado?ci w ?yciu, a ch?tnych zapraszam do mojej kliniki chirurgii plastycznej w Poznaniu.

Na bie??co ?ledz? literatur? fachow? i nowo?ci medyczne a poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych stale poszerzam swoje umiej?tno?ci."
 
Klinika
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Chirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - GabinetChirurgia plastyczna - Gabinet
Kontakt

dr Wies?awa Ratajczak
specjalista chirurgii plastycznej

tel./fax: 0 (prefix) 61 84 85 230
tel. kom.: 609 121 631
e-mail: klinika@chirurgia.plastyczna.pl

CERTYFIKAT ISO